Handelaar voorwaarden

 

1. Definities

1.1 In deze voorwaarden worden volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij ergens anders uitdrukkelijk aangegeven.

eGift VOF: Zie '2. Identiteit' voor volledige omschrijving. Hierna ook 'eGift', 'Onderneming', 'Wij' of 'Ons' genoemd.

Website: Onze website met volgend adres: www.egift.be.

Handelaar: Een deelnemende handelaar in ons online platform waarvoor een 'eGift' 'Cadeaubon' kan gekocht worden.

Cadeaubon valideren: Het doorgeven van de code van een 'Cadeaubon' inclusief bedrag via de module "Cadeaubon valideren" via onze 'Website' of mobiele applicatie. Hierbij wordt de 'Handelaar', het saldo, de code en de geldigheid gecontroleerd.
Hierna ook genoemd 'Valideren' of 'Validatie'.

Deelvalidatie: Wij bieden de mogelijkheid aan om een 'Cadeaubon' in meerdere keren te 'Valideren'. Het openstaand bedrag op de bon wordt bij elke 'Deelvalidatie' verminderd met het bedrag van die 'Validatie'.

Vestiging: Een fysiek adres waar een 'Handelaar' een handelszaak heeft.

Klant: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een 'Overeenkomst op afstand aangaat' met 'eGift'.

eGift cadeaubon: Een bon uitgegeven door 'eGift' waarbij de 'Klant' het bedrag naar keuze kan bepalen, alsook een persoonlijke boodschap en de 'Handelaar' naar keuze vanop de 'Website'. De bon kan enkel gebruikt worden bij de gekozen 'Handelaar', of via de 'Website' éénmalig omgeruild worden naar een andere 'Handelaar'.
Verder ook simpelweg 'Cadeaubon' genoemd.

'eGift belevenisbon': Een speciaal type van bon uitgegeven door 'eGift', waarbij de klant een belevenis kan kiezen en hiervoor een vast bedrag betaald. Bij het visualiseren van de bon wordt dit bedrag niet weergegeven, enkel een titel en omschrijving van de belevenis. Verder ook simpelweg 'Belevenisbon' genoemd.

 

2. Identiteit

eGift VOF

Kerkwegel 9
9230 Wetteren
België

BE 0686.987.751

info@egift.be

 

3. Toepassingsgebied

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die zich geregistreerd heeft op onze 'Website' als 'Handelaar'. Hierdoor wordt een overeenkomst afgesloten tussen 'eGift' en de 'Handelaar'.

3.2 Vooraleer de overeenkomst tussen 'eGift' en de 'Handelaar' wordt afgesloten, wordt de inhoud van deze voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien de voorwaarden op dat moment niet van op afstand raadpleegbaar zouden zijn, dan zullen wij op aanvraag van de 'Handelaar' de voorwaarden zo snel mogelijk naar hem toesturen op elektronische wijze.

3.3 Het ontbreken van de voorwaarden in de moedertaal van de 'Handelaar' is geen geldige reden om de overeenkomst nietig te verklaren.

3.4 Wij behouden ons het recht om de handelaar voorwaarden te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

  • 3.5 De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de overeenkomst en/of de bijkomende voorwaarden.
  • Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen 'eGift' en de 'Handelaar', in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.

3.6 De meest recente versie van de 'Handelaar' voorwaarden zullen steeds op de 'Website' terug te vinden zijn.

 

4. Termijn

4.1 De overeenkomst begint op het moment van registratie op onze 'Website', waarbij een uitdrukkelijk akkoord wordt gegeven met deze voorwaarden, voor een onbepaalde duur. 

4.2 'eGift' of de 'Handelaar' kan de overeenkomst op ieder ogenblik schriftelijk beëindigen, rekening houdende met een opzeggingstermijn van 4 weken. De opzeg moet gebeuren door middel van een aangetekende brief, waarbij de opzegtermijn begint te lopen vanaf de 3e werkdag na datum van de aangetekende brief.
Tijdens deze opzegtermijn blijven de voorwaarden gelden en moet de 'Handelaar' dus zijn verplichtingen blijven nakomen.

4.3 'eGift' of de 'Handelaar' kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden in volgende gevallen:

- Indien een faillissement wordt uitgesproken of een bewindvoerder wordt aangesteld,

- Indien er op toerekenbare, zware of herhaaldelijke wijze inbreuk wordt gemaakt op deze voorwaarden,

- Indien de 'Handelaar' regelingen treft met zijn schuldeiser(s), in welke vorm dan ook, betreffende openstaande schulden.

Een onmiddellijke ontbinding is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekend schrijven van ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

4.4 Bij beëindiging van de overeenkomst door ofwel 'eGift' ofwel de 'Handelaar' blijft de 'Handelaar' tot het best van zijn mogelijkheden verplicht om alle 'Cadeaubonnen' die werden aangekocht voor beëindiging van de overeenkomst te 'Valideren', en dit tot een maand na het beëindigen van de overeenkomst.
Hiervoor moet de 'Handelaar' nog steeds ons systeem gebruiken om deze 'Cadeaubonnen' te 'Valideren'.
Er worden geen nieuwe 'Cadeaubonnen' meer verkocht na beëindiging van de overeenkomst voor deze 'Handelaar'.

4.5 Is het voor de 'Handelaar' niet meer mogelijk om deze bonnen te aanvaarden na beëindiging van de overeenkomst, bijvoorbeeld door faillissement, dan voorzien wij de mogelijkheid dat de 'Klant' zijn 'Cadeaubon' zonder extra kosten kan omruilen naar een andere 'Handelaar'. Deze omruiling kan via onze website en kan uitgevoerd worden zolang de geldigheidstermijn niet verstreken is.

 

5. Verplichtingen

5.1 Verplichtingen 'eGift'

5.1.1 'eGift' biedt online gepersonaliseerde 'Cadeaubonnen' aan voor de 'Handelaar' met een unieke code waarmee een 'Klant' aankopen kan doen bij de desbetreffende 'Handelaar'. Deze 'Cadeaubonnen' worden volledig digitaal opgesteld en worden ook digitaal verstuurd. De 'Cadeaubonnen' zullen steeds een vervaldatum hebben en mogen niet meer 'Gevalideerd' worden na deze termijn.
De vervaldatum wordt steeds vermeld op de 'Cadeaubon'.
De 'Handelaar' gaat hierbij ook akkoord dat de gelden van vervallen 'Cadeaubonnen' niet worden uitbetaald aan een 'Handelaar', maar blijven toegekend aan 'eGift'.

5.1.2 'eGift' voorziet een platform voor de 'Handelaar' waarin hij zijn gegevens kan beheren, onder andere de gegevens die zullen gevisualiseerd worden op zijn persoonlijke pagina op de 'Website'.

5.1.3 Wij bieden de 'Handelaar' meerdere methodes aan om een 'Cadeaubon' te 'Valideren'.

5.1.4 'eGift' betaalt een bedrag uit aan de 'Handelaar' na 'Validatie' van de 'Cadeaubon' via ons systeem.
De uitbetaling zal steeds het volledige bedrag van de bon bedragen met de transactiekost van het volledige online aankoopbedrag in mindering gebracht.
Voor deze transactiekosten verwijzen we naar onze online betalingsprovider Mollie (www.mollie.com).
Deze uitbetalingen zullen zo snel mogelijk, maximaal binnen 5 weken na validatie, worden overgemaakt.

5.1.5 Wij behouden ons het recht voor om de 'Cadeaubonnen' van de 'Handelaar' te groeperen in categorieën of tijdelijke acties.

5.1.6 'eGift' voorziet de mogelijkheid aan de 'Handelaar' om 'Belevenisbonnen' aan te maken via hun backoffice. Daar kan de 'Handelaar' zelf een belevenis samenstellen met titel, omschrijving, prijs, kortingsprijs, en tijdspanne waarop de belevenis moet gevisualiseerd worden op de website.
Het valideren van een 'Belevenisbon' kan slechts in 1 keer gebeuren, hierop zijn geen deelvalidaties mogelijk.

5.1.7 'eGift' handelt in eigen naam maar voor rekening van de 'Handelaar'. Hiervoor gebruikt 'eGift' een derdenrekening. Deze derdenrekening wordt uitsluitend gebruikt voor het ontvangen van de gelden van de 'Klant' na aankoop van een 'Cadeaubon', en het uitbetalen van de 'Handelaar' na 'Validatie' van een 'Cadeaubon'. Wij kunnen pas de gelden toewijzen aan de 'Handelaar' na 'Validatie', omdat de gelden pas dan een finale doelrekening hebben.
Na omruilen van een 'Cadeaubon' of na het vervallen van een 'Cadeaubon' kunnen de gelden immers een andere doelrekening krijgen.

5.2 Verplichtingen 'Handelaar'

5.2.1 De 'Handelaar' zal zich inzetten om de samenwerking met 'eGift' naar het beste van zijn mogelijkheden uit te voeren en hierbij 'eGift' op positieve wijze te vertegenwoordigen.

5.2.2 De 'Handelaar' zal alle gegevens met betrekking tot de handelszaak, contactgegevens, facturatiegegevens, afbeeldingen en logo's correct en up-to-date houden.

5.2.3 De 'Handelaar' zal een 'Klant' behandelen en goederen en/of diensten aanbieden minstens ter waarde van de eGift 'Cadeaubon', op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden zoals iedere andere 'Klant' van deze 'Handelaar', zolang de 'Cadeaubon' kan 'Gevalideerd' worden.

5.2.4 De 'Validatie' van de 'Cadeaubon' moet verplicht gebeuren op het moment dat de 'Klant' zijn bon komt inruilen in de handelszaak. Dit is de enige manier om te verzekeren dat de uitbetaling correct zal verlopen. Het openstaande saldo van een 'Cadeaubon' kan namelijk lager zijn dan de initiële 'Cadeaubon' waarde.

5.2.5 De 'Handelaar' zal problemen bij de 'Validatie' van een eGift 'Cadeaubon' in de eerste instantie zo goed en correct mogelijk zelf proberen af te handelen, met de grootst mogelijke discretie. Hierna kan de 'Handelaar' ons steeds contacteren op het e-mailadres info@egift.be, waarna wij ons best doen om de 'Handelaar' zo snel mogelijk te helpen.

5.2.6 Problemen die zich voordoen na validatie en inruilen van de eGift 'Cadeaubon' vallen volledig ten laste van de 'Handelaar'.

5.2.7 De 'Handelaar' is als enige verantwoordelijk voor de levering van de diensten/goederen aan de 'Klant', inclusief maar niet beperkt tot de levering van het aanbod, klantenservice en dienst-na-verkoop.

5.2.8 De 'Handelaar' heeft de mogelijkheid om meerdere 'Vestigingen' te registreren op zijn 'eGift' account.

 

6. Account

6.1 Na registratie van de gegevens door de 'Handelaar' en manuele goedkeuring door 'eGift' zullen wij de 'Handelaar' zichtbaar maken op de 'Website' voor de publieke bezoeker. Pas vanaf dat moment wordt het mogelijk om 'Cadeaubonnen' te verkopen en te 'Valideren'.

6.2 'eGift' behoudt zich het recht om op ieder moment de functionaliteiten die binnen het account vallen te wijzigen.
Sommige wijzigingen zullen in eerste geval enkel van toepassing zijn voor nieuwe 'Handelaars'. De bestaande 'Handelaars' zullen dan op de hoogte worden gebracht van deze wijzigingen, maar deze wijzigingen zullen pas na wederzijds akkoord doorgevoerd worden. Dit wordt case per case bekeken.

6.3 De 'Handelaar' moet ons, in het geval hij zijn account wil opzetten, contacteren via een getekend schrijven, zoals besproken in het artikel 4.2 van deze overeenkomst.

 

7. Intellectuele Eigendom

7.1 Intellectuele Eigendom 'eGift'

7.1.1 De inhoud van de 'Website', bedrijfsnamen, productnamen, teksten, logo's, afbeeldingen, illustraties, video's en commentaren zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele wet- en regelgevingen.
Zij blijven eigendom van 'eGift'.
Elk gedeeltelijk of geheel gebruik van deze inhoud door anderen is strikt verboden, tenzij hier expliciete goedkeuring werd voor gegeven.

7.1.2 Ter uitvoering van deze overeenkomst biedt 'eGift' de 'Handelaar' een gelimiteerde, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet sub-licentieerbare licentie om promotiematerialen aan te wenden binnen het voor de 'Handelaar' relevante grondgebied.

7.1.3 Indien de 'Handelaar' gebruik wil maken van eender welke van onze intellectuele eigendommen voor promotiemateriaal, verwachten we dat de 'Handelaar' een goedkeuring vraagt aan ons. De kosten hiervoor worden volledig door de 'Handelaar' gedragen, tenzij anders overeengekomen.

7.1.4 Buiten de rechten die expliciet worden toegekend door deze overeenkomst, krijgt de 'Handelaar' geen enkel recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten.

7.2 Intellectuele Eigendom handelaar

7.2.1 Voor de duurtijd van de overeenkomst verkrijgt 'eGift' het recht om de, al dan niet geregistreerde, intellectuele eigendomsrechten van de 'Handelaar' te gebruiken. Dit houdt onder andere in, maar is niet beperkt tot, beschrijvende teksten, afbeeldingen, logo's en persoonsgegevens. 'eGift' mag deze intellectuele eigendomsrechten enkel gebruiken voor de doeleinden van de huidige overeenkomst.

7.2.2 De 'Handelaar' is en blijft verantwoordelijk voor het eigendomsrecht van deze aangeleverde rechten.

 

8. Geschillen

8.1 Bij klachten over onze diensten kunt u ons steeds contacteren via info@egift.be of via het contactformulier op onze 'Website'.

8.2 Op al onze diensten en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

8.3 De 'Handelaar' zal eventuele geschillen met ons eerst onderling op een informele wijze en met de grootst mogelijke discretie trachten te regelen.
In tweede instantie zal dit via minnelijke schikking gebeuren. Deze minnelijke schikking zal uitgevoerd worden volgens het procedure reglement van CEPINA.

8.4 Wordt er geen oplossing gevonden na de voormelde regeling, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de rechtbank. De geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel.

 

9. Overmacht

9.1 Bij gebreken veroorzaakt door overmacht kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen.De 'Handelaar' kan hierbij geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

9.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van 'eGift' die de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk zou verhinderen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend:

- Problemen met hosting server
- Problemen met mail server
- Problemen met betaalprovider

9.3 Indien zich een situatie van overmacht zou voordoen, zijn de partijen gebonden door een wederzijdse informatieplicht, via eender welk communicatiemiddel en zo spoedig mogelijk ten einde gezamenlijk de vervangingsoplossingen te kunnen bepalen.

 

10. Divers

10.1 'eGift' en de 'Handelaar' zijn onafhankelijk van elkaar. Er kan geen enkele bepaling van deze overeenkomst worden aanzien als het vormen van een relatie werkgever/werknemer, een waarborg voor een toekomstige aanwerving of een relatie van opdrachtgever/gevolmachtigde. Geen enkele partij is verbonden met of de vertegenwoordiger van de andere partij, ten welke titel ook.

10.2 Deze overeenkomst annuleert en vervangt alle voorstellen, engagementen, geschreven en/of mondelinge akkoorden die voorheen werden uitgewisseld of afgesloten tussen 'eGift' en de 'Handelaar' over hetzelfde voorwerp, na de registratiedatum.

10.3 'eGift' kan deze overeenkomst overdragen of transfereren naar elke vennootschap van haar groep, naar elke natuurlijke of rechtspersoon naar aanleiding van een fusie of totale verkoop van haar activa of van haar activiteiten, na de 'Handelaar' hiervan schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht.

 

11. Privacy

11.1 Alles met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, en meer algemeen de privacy, is terug te vinden in onze Privacy Policy op onze 'Website'. Klik hier om deze te raadplegen.

 

12. Cookies

12.1 Alles met betrekking tot cookies is terug te vinden in onze Cookie Policy op onze 'Website'. Klik hier om deze te raadplegen.

12.2 Bij het instemmen met de algemene voorwaarden stemt u ook in met onze cookie voorwaarden.

 

Versie: 3

Datum: 31/07/2020

Alle vermelde bedragen in deze voorwaarden zijn steeds excl. BTW.

© 2018 eGift. Op onze voorwaarden rust van rechtswege het auteursrecht.