Algemene voorwaarden

 

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij ergens anders uitdrukkelijk aangegeven.

eGift VOF: Zie '2. Identiteit' voor volledige omschrijving. Hierna ook gewoon 'eGift', 'Onderneming', 'Wij' of 'Ons' genoemd.

Klant: Een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een 'Overeenkomst op afstand aangaat' met 'eGift'. Hierna ook 'Koper' of 'U' genoemd. 

Ondernemer: Een natuurlijke of rechtspersoon die onderdeel is van 'eGift' en onze diensten op afstand aan 'Klanten' aanbiedt.

Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de onderneming en 'Klant' wordt afgesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, waarbij tot en met het afsluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 'Technieken voor communicatie op afstand'. Verder ook gewoon als 'Overeenkomst' genoemd.

Techniek voor communicatie op afstand: Een middel dat kan gebruikt worden voor het sluiten van een 'Overeenkomst op afstand', zonder dat de onderneming en 'Klant' gelijktijdig in eenzelfde ruimte moeten samenkomen. Een voorbeeld hiervan is e-mail.

Bedenktijd: De termijn waarbinnen de 'Klant' gebruik kan maken van zijn 'Herroepingsrecht'.

Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de 'Klant' om binnen de 'Bedenktijd' af te zien van de 'Overeenkomst op afstand'.

Dag: Kalenderdag.

Handelaar: Een deelnemende handelaar in ons online platform waarvoor een 'eGift cadeaubon' kan gekocht worden.

Website: Onze website met volgend adres: www.egift.be.

eGift cadeaubon: Een bon uitgegeven door 'eGift' waarbij de 'Klant' het bedrag naar keuze kan bepalen, alsook een persoonlijke boodschap en de 'Handelaar' naar keuze vanop de 'Website'. De bon kan enkel gebruikt worden bij de gekozen 'Handelaar', of via de website éénmalig omgeruild worden naar een andere 'Handelaar'.
Verder ook simpelweg 'Cadeaubon' genoemd.

'eGift belevenisbon': Een speciaal type van bon uitgegeven door 'eGift', waarbij de klant een belevenis kan kiezen en hiervoor een vast bedrag betaald. Bij het visualiseren van de bon wordt dit bedrag niet weergegeven, enkel een titel en omschrijving van de belevenis. Verder ook simpelweg 'Belevenisbon' genoemd.

 

2. Identiteit

eGift VOF

Kerkwegel 9
9230 Wetteren
België

BE 0686.987.751

info@egift.be

In het vervolg van het document ook "Wij" of "Ons" genoemd.

 

3. Toepassingsgebied

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op bezoekers van de 'Website' en in het algemeen op al onze diensten die worden aangeboden aan onze 'Klanten'. Hierbij wordt een 'Overeenkomst op afstand' afgesloten tussen onderneming en 'Klant'.

3.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 'eGift' waarbij voor de uitvoering derden dienen betrokken te worden.

3.3 Vooraleer de 'Overeenkomst op afstand' tussen 'eGift' en de 'Klant' wordt afgesloten, wordt de inhoud van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld. Indien de voorwaarden op dat moment niet van op afstand raadpleegbaar zouden zijn, dan zullen wij op aanvraag van de 'Klant' de algemene voorwaarden zo snel mogelijk naar hem toesturen op elektronische wijze.

3.4 Het ontbreken van de voorwaarden in de moedertaal van de 'Klant' is geen geldige reden om de 'Overeenkomst' nietig te verklaren.

3.5 Wij behouden ons het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

  • 3.6 De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de algemene en/of bijkomende voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de 'Overeenkomst' en/of de bijkomende voorwaarden .
  • Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen 'eGift' en de 'Klant', in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van onderhavige algemene voorwaarden.

3.7 De meest recente versie van de algemene voorwaarden zal steeds op de 'Website' terug te vinden zijn.

 

4. Onze producten / diensten

4.1 Onze 'Cadeaubonnen' zijn van het type "meervoudig gebruik". Dit wil zeggen dat wij niet weten, op moment van verkoop van een 'Cadeaubon', voor welke dienst/goed of op welke plaats deze zal gebruikt worden. Dit mede doordat een 'Cadeaubon' kosteloos éénmalig kan omgeruild worden naar een andere 'Handelaar'.
Hierdoor volgen wij de Europese wetgeving en is de 'Klant' geen BTW verschuldigd bij het aankopen van de 'Cadeaubon'. Pas bij het inruilen van de bon en het verkrijgen van een goed of dienst wordt de BTW verschuldigd aan de 'Handelaar'.

4.2 Indien onze diensten een beperkte geldigheidsduur hebben, dan zal dit nadrukkelijk hierbij of hierop vermeld staan.
Voor het verstrijken van de geldigheidsduur kan de 'Cadeaubon' éénmalig verlengd worden met een termijn van 6 maanden, mits een administratieve kost van €5.
Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan de 'Cadeaubon' niet meer ingeruild worden voor goederen / diensten bij de 'Handelaar', noch verlengd worden.
De restbedrag wordt bij een vervallen 'Cadeaubon' nooit terugbetaald.

4.3 De informatie over de 'Handelaars' voor onze 'Cadeaubonnen' wordt volledig beheerd door de 'Handelaar' zelf. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van deze informatie of afbeeldingen die gebruikt worden.

4.4 Bij verkoop van een dienst zullen wij steeds volgende zaken vermelden:

- Prijs incl. BTW (indien BTW van toepassing)
- Leveringsmethode
- Leveringskosten indien van toepassing
- Betalingsmethode

4.5 Het bedrag voor onze 'Cadeaubonnen' wordt begrensd tussen een minimum van 10 EURO en een maximum van 250 EURO.

4.6 Het saldo van onze 'Cadeaubonnen' hoeft niet in één keer volledig opgebruikt te worden. Het staat de 'Klant' vrij om de bedrag van de 'Cadeaubon' over meerdere keren te gebruiken. Na het eerste gebruik ligt de 'Handelaar' van de 'Cadeaubon' wel vast, dat wil zeggen dat de 'Klant' geen recht meer heeft op omruilen van de 'Cadeaubon' naar een andere 'Handelaar' na het gebruiken van een deelbedrag van deze bon.

4.7 Indien u een 'Cadeaubon' heeft gekocht en de desbetreffende 'Handelaar' stopt zijn activiteiten voordat u uw 'Cadeaubon' heeft kunnen gebruiken, dan kunt u beroep doen op onze gratis functionaliteit om éénmalig de 'Cadeaubon' te wisselen van 'Handelaar' via onze website. Heeft u de 'Cadeaubon' reeds omgeruild of heeft u reeds een deelbedrag gebruikt, dan kunt u ons contacteren via info@egift.be en dan zorgen wij voor het nodige.

4.8 'eGift' bied ook een speciale vorm van 'Cadeaubonnen' aan, namelijk 'Belevenisbonnen'. Bij aankoop van dit type 'Cadeaubon' koop je een belevenis voor een vaste prijs. De prijs van de 'Cadeaubon' zal in dit geval niet op de bon vermeld staan, enkel de titel en de omschrijving van de belevenis.
Het saldo van een 'Belevenisbon' kan ook slechts éénmalig gebruikt worden.
Een 'Belevenisbon' kan wel nog steeds voor gebruik kosteloos éénmalig kan omgeruild worden naar een andere 'Handelaar'. Hierbij wordt de waarde van de belevenis omgezet naar een cadeaubon met geldwaarde bij de andere 'Handelaar'.

4.9 'eGift' handelt in eigen naam maar voor rekening van de 'Handelaar'. Hiervoor gebruikt 'eGift' een derdenrekening. Deze derdenrekening wordt uitsluitend gebruikt voor het ontvangen van de gelden van de 'Klant' na aankoop van een 'Cadeaubon', en het uitbetalen van de 'Handelaar' na 'Validatie' van een 'Cadeaubon'. Wij kunnen pas de gelden toewijzen aan de 'Handelaar' na 'Validatie', omdat de gelden pas dan een finale doelrekening hebben.
Na omruilen van een 'Cadeaubon' of na het vervallen van een 'Cadeaubon' kunnen de gelden immers een andere doelrekening krijgen.

 

5. Herroepingsrecht

5.1 De 'Klant' kan de 'Overeenkomst', zonder opgave van reden of betaling van een boete, ontbinden binnen 14 'Dagen' na het sluiten van de 'Overeenkomst'. Dit in overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht.

5.2 De 'Ondernemer' mag de 'Klant' vragen naar de reden van zijn herroeping, maar de 'Klant' is niet verplicht om dit op te geven.

5.3 Om het 'Herroepingsrecht' uit te voeren, moet de 'Klant' een ondubbelzinnige verklaring afleggen en gebruik maken van het modelformulier voor herroeping. Dit in overeenstemming met artikel VI.49 van het Wetboek Economisch Recht.

5.4 In volgende gevallen is het 'Herroepingsrecht' niet van toepassing:

- Aankoop door een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die aankoopt voor beroepsgebruik
- Producten of diensten met een duidelijk persoonlijk karakter
- Producten of diensten die niet geretourneerd kunnen worden
- Een 'Cadeaubon' die reeds (deels) werd gebruikt bij een 'Handelaar' gedurende de 'Bedenktijd'

 

6. Aansprakelijkheid

6.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de goederen en/of diensten die een 'Klant' verkrijgt door middel van gebruik van de 'Cadeaubon'.

6.2 Wij zijn niet verantwoordelijk indien de 'Klant' een verkeerd e-mailadres van zichzelf of de begunstigde invult bij aankoop van een 'Cadeaubon'.

6.3 Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid indien de 'Cadeaubon' na verzending verloren of in handen van een derde valt.

6.4 Op onze website en mobile applicatie kunnen links staan naar andere websites waar wij geen toezicht op houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, de bescherming van persoonsgegevens en de directe of indirecte schade ten gevolge van deze websites.

6.5 Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte schade, eventueel aangerichte schade aan uw hardware of software, of enige andere vorm van schade door het gebruik van onze website, producten of diensten.

6.6 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens die een 'Handelaar' op onze website plaatst. Problemen zoals een foutief adres zijn volledig de verantwoordelijkheid van de desbetreffende 'Handelaar'.

6.7 Wij zijn niet verantwoordelijk voor financiële transacties op onze website via uw betaalgegevens zonder uw weten, al dan niet door een inwonende.

6.8 Het is de verantwoordelijkheid van de 'Handelaar' om ons op de hoogte te brengen bij het stoppen van hun activiteiten. Doen zij dat niet, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden door ongemak of kosten die hiermee gepaard gaan voor een 'Klant'.

6.9 De inhoud van de website kan op ieder moment, zonder kennisgeving, aangepast worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een slechte werking of (tijdelijke) onbeschikbaarheid van onze website.

6.10 Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, kan 'eGift' niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte, immateriële of gevolgschade die zich in hoofde van de 'Klant' zou voordoen ten gevolge van enige tekortkoming van 'eGift' bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de 'Klant'. Dit geldt zowel met betrekking tot de diensten als met betrekking tot de goede werking en beschikbaarheid van de Website en de daarop vermelde informatie. In elk geval is de aansprakelijkheid van 'eGift' beperkt tot het factuurbedrag van de bewuste levering van de diensten aan de 'Klant' waarop de aansprakelijkheidsvordering betrekking zou hebben.

 

7. Geschillen

7.1 Bij klachten over onze diensten kunt u ons steeds contacteren via info@egift.be of via het contactformulier op onze website.

7.2 Op al onze diensten en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 

7.3 De 'Klant' zal eventuele geschillen met ons eerst onderling op een informele wijze en met de grootst mogelijke discretie trachten te regelen.

7.4 Wordt er geen oplossing gevonden na de voormelde regeling, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de rechtbank. De geschillen kunnen enkel worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk kanton van onze maatschappelijke zetel.

7.5 Bij extreme geschillen heeft de 'Klant' het recht en de mogelijkheid om online een klacht in te dienen bij de Europese Commisie.

 

8. Betalingen en prijzen

8.1 Al onze prijzen zijn in Euro en inclusief BTW (indien BTW van toepassing) en andere taksen.

8.2 Onze 'Cadeaubonnen' worden pas geleverd na ontvangst van de volledige betaling van de 'Klant'.

8.3 Wij accepteren volgende betaalmethoden:

- Bancontact
- KBC Payment Button
- Belfius Direct Net
- ING Home'Pay

8.4 Wij doen beroep op een gespecialiseerde betalingspartner (Mollie) die instaat voor de veiligheid van uw online transacties.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor online betalingen via dit betalingsplatform.

8.5  Wij behouden ons het recht om op ieder moment de prijzen te wijzigen. Indien u reeds een bestelling heeft geplaatst, dan zullen wij de prijs op het moment van de bestelling nog steeds hanteren.

 

9. Overmacht

9.1 Bij gebreken door overmacht kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen. Hierbij kan de 'Overeenkomst' zonder verplichtingen ontbonden worden.
De 'Klant' kan hierbij geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

9.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van 'eGift' die de nakoming van zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk zou verhinderen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend:

- Problemen met hosting server
- Problemen met mail server
- Problemen met betaalprovider
- Problemen met Google Maps

 

10. Rechtsbekwaamheid

10.1 Door aankoop op onze website verklaart de 'Klant' minstens 18 jaar oud te zijn en dus wettelijk bevoegd om onze producten en diensten aan te kopen.

10.2 Indien de 'Klant' minderjarig is, dan worden de ouders volgens de rechtspraak geacht aansprakelijk te zijn voor de aankopen van de kinderen die onder hun toezicht staan.

 

11. Intellectuele Eigendom

11.1 De websites, alsook alle onderdelen daarvan, inclusief doch niet beperkt tot teksten, de database met alle gegevens die op de website gepubliceerd worden, logo’s, foto’s, audio- en videofragmenten, lay-out en de verkoopscatalogus behoort in eigendom toe aan 'eGift' inclusief de daarop gevestigde intellectuele eigendomsrechten waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten, databankrechten en andere vormen van intellectuele eigendomsrechten, minstens beschikt 'eGift' over een gebruiksrecht op voormelde onderdelen. Het is de 'Klant' onder geen beding toegestaan om de websites of bepaalde onderdelen daarvan te reproduceren, publiceren of op eender welke andere wijze te gebruiken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 'eGift'.

 

12. Privacy

12.1 Alles met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, en meer algemeen de privacy, is terug te vinden in onze Privacy Policy op onze website. Klik hier om deze te raadplegen.

 

13. Cookies

13.1 Alles met betrekking tot cookies is terug te vinden in onze Cookie Policy op onze website. Klik hier om deze te raadplegen.

13.2 Bij het instemmen met de algemene voorwaarden stemt u ook in met onze cookie voorwaarden.

 

Versie: 3

Datum: 11/09/2018

© 2018 eGift. Op onze Algemene Voorwaarden, Privacy Policy, Cookie Policy en Disclaimer rust van rechtswege het auteursrecht.